نویسنده = ارمغان، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب تحول گفتمان جنسیتی دورۀ قاجار بر نظام‌های فعالیتی و فضایی خانه‌های اعیانی (مطالعۀ موردی: خانه‌های اعیانی قزوین)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 51-73

مهدخت کیائی؛ حسین سلطان زاده؛ مریم ارمغان؛ علی اکبر حیدری


2. معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 50-29

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان