نویسنده = ابراهیم خدایی
تعداد مقالات: 1
1. انسان‌شناسی ورزش؛ گذار از رویکرد آسیب‌شناسانه علوم اجتماعی ایران به رویکرد فرهنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 68-53

سید مهدی آقاپور؛ ابراهیم خدایی