نویسنده = نرسیسیانس، امیلیا
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شدۀ جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعۀ بوستان نرگس قم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-81

ناصر فکوهی؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نفیسه ایمانی


2. تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-143

سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس


3. بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-133

امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد


4. هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 68-51

امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی