نویسنده = سلطان زاده، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب تحول گفتمان جنسیتی دورۀ قاجار بر نظام‌های فعالیتی و فضایی خانه‌های اعیانی (مطالعۀ موردی: خانه‌های اعیانی قزوین)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 51-73

مهدخت کیائی؛ حسین سلطان زاده؛ مریم ارمغان؛ علی اکبر حیدری


2. نقش گروه های اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری کوی های مسکونی دوره پهلوی دوم در تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-49

سیده مهسا کامی شیرازی؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب