نویسنده = محمدی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 227-250

ملیحه شیانی؛ محمد علی محمدی