نویسنده = اکبری، علی
تعداد مقالات: 3
2. مدیریت «خیال» و «خاطره» در فرایند طراحی معماری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-133

علی اکبری؛ محمدمنصور فلامکی


3. بررسی جایگاه «ادراکات حسی» و «احساس» در پدیده‌شناسی فضای ساخته‌شده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-21

علی اکبری؛ محمد منصور فلامکی