نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انسان‌شناختی کارآفرینی و توسعه روستایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی استان همدان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-43

10.22059/ijar.2016.60808

حسن شهرکی؛ رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی