نویسنده = ������������ ����������
بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-50

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی؛ پیروز حناچی؛ لاله رمضانی؛ مهدیار نظام