نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مردم‌نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-134

10.22059/ijar.2021.83634

محمد صادق شادمانی؛ روح الله نصرتی؛ امیرعلی امیری