نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی و تبیین ارزش‌های میراث راه‌آهن در نمونۀ راه‌آهن سراسری ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-94

10.22059/ijar.1397.70509

معراج شریفی؛ محمدحسن طالبیان