نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار در مدیریت منابع آب (منطقه مورد مطالعه: دشت گِزیر)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-121

10.22059/ijar.2019.71600

مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا حسن زاده؛ عبدالواحد حسینی گزیر