نویسنده = �������������� ������������
خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-51

10.22059/ijar.2019.71597

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد