دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 9-151 (پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران)