دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تابستان 1391، صفحه 187-9 
2. مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

صفحه 59-39

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ اصغر ایزدی جیران