دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تابستان 1392، صفحه 146-7 
2. معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

صفحه 50-29

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان


5. روش‌شناسی ‌جلال ‌‌آل ‌احمد

صفحه 107-91

محمدرضا جوادی‌یگانه؛ فرشاد مهدی‌پور