دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1393، صفحه 7-157 
7. انسان نئاندرتال: مرگ و مرگ‌آگاهی

صفحه 131-149

سمن دریاب؛ حامد وحدتی‌ نسب