دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز 1393، صفحه 7-141 
7. گذشته به مثابه کالای مصرفی

صفحه 125-139

لیلا پاپلی یزدی؛ آرمان مسعودی