دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1395 
7. بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

صفحه 119-133

امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد