دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1397 
7. فرآیند فرهنگ‌پذیری در موسیقی کُجور

صفحه 143-159

جعفر آقابرارنیاگودرزی؛ مریم قرسو