دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پایگاه‌های نمایه‌کننده، پاییز و زمستان 1397 
2. خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

صفحه 31-51

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد


5. تحلیل دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار در مدیریت منابع آب (منطقه مورد مطالعه: دشت گِزیر)

صفحه 99-121

مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا حسن زاده؛ عبدالواحد حسینی گزیر