نویسنده = �������������������� ��������
نگاره‌های زندگی ایلات ارسباران در مفروشی به نام وَرنی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 166-149

10.22059/ijar.2012.50654

مینو امیرقاسمی؛ فتانه حاجیلو