اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی اعتمادی فرد

دکترای جامعه‌شناسی استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/members/Ynourbakhsh
etemadiut.ac.ir
021-88012111

سردبیر

دکتر امیلیا نرسیسیانس

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~enerciss
enercissut.ac.ir
021-88012223
0000-0003-3060-1758

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر فکوهی

استاد انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~nfakohi
nfakohiut.ac.ir

دکتر یحیی مدرسی

استاد زبان‌شناسی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=103
ymodarresigmail.com
-

دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق

استاد گروه زبان شناسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

lah.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=167
a_esmailpoursbu.ac.ir
29902492

دکتر حامد وحدتی‌نسب

باستان‌شناسی دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

vahdatimodares.ac.ir

دکتر مریم رفعت‌جاه

دانشیار گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rafatjah
rafatjahut.ac.ir
021-61117970

دکتر ابوعلی ودادهیر

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~vedadha
vedadhaut.ac.ir

دکتر مهرداد عربستانی

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~m.arabestani
m.arabestaniut.ac.ir
021-61117891

مدیر داخلی

الهام رضازاده

مدیر داخلی نشریۀ «پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران»

ijar.ut.ac.ir
ijartunigmail.com