اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~gjamshidi
gjamshidiut.ac.ir
0000-0003-4639-5346

سردبیر

دکتر احمد نادری

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~anaderi
anaderiut.ac.ir
021-61117838
0000-0001-5266-8094

معاون سردبیر

دکتر محمدرضا جلیلوند

استادیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rezajalilvand
rezajalilvandut.ac.ir
0000-0003-0740-6778

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر فکوهی

استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~nfakohi
nfakohiut.ac.ir
0000-0002-6167-6800

دکتر ابوعلی ودادهیر

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~vedadha
vedadhaut.ac.ir
0000-0001-8620-1396

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

استاد زبان‌شناسی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=103
ymodarresigmail.com
-
0000-0002-4372-7512

دکتر مهرداد عربستانی

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~m.arabestani
m.arabestaniut.ac.ir
021-61117891
0000-0002-1654-8375

دکتر مریم رفعت‌جاه

دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rafatjah
rafatjahut.ac.ir
021-61117970
0000-0002-2054-8810

دکتر جبار رحمانی

دانشیار گروه مطالعات فرهنگی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

iscs.ac.ir/هیئت-علمی-و-همکاران-پژوهشی
rahmaniiscs.ac.ir
0000-0001-5839-8988

دکتر نسرین امیدوار

استاد گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

isid.research.ac.ir/Nasrin_Omidvar
omidvar.nasringmail.com
021-22858526
0000-0002-4061-0562

دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق

استاد گروه زبان شناسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/esmailpour
a_esmailpoursbu.ac.ir
29902492
0000-0002-6245-1152

دکتر حامد وحدتی‌نسب

استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

vahdatimodares.ac.ir
0000-0002-9651-5871

دکتر مریم سادات غیاثیان

دانشیار گروه آموزشی زبان شناسی همگانی مرکز تهران جنوب دانشگاه پیام نور

elmnet.ir/author/مریم-سادات-غیاثیان
m_ghiasianpnu.ac.ir
0000-0002-2707-8225

دکتر نرگس ذاکر جعفری

دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
33690554
0000-0002-5692-3221

مدیر داخلی

دکتر لیلا نصرالهی وسطی

مدیر داخلی نشریۀ «پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران»

srb.iau.ir/faculty/l-nasrolahi/fa
ijarut.ac.ir
0000-0001-7586-1663

h-index: 6