اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی اعتمادی فرد

دکترای جامعه‌شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~etemady
etemadiut.ac.ir
021-88012111

سردبیر

دکتر امیلیا نرسیسیانس

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~enerciss
enercissut.ac.ir
021-88012223
0000-0003-3060-1758

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر فکوهی

استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~nfakohi
nfakohiut.ac.ir

دکتر یحیی مدرسی

استاد زبان‌شناسی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=103
ymodarresigmail.com
-

دکتر نسرین امیدوار

استاد گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

isid.research.ac.ir/Nasrin_Omidvar
omidvar.nasringmail.com
021-22858526
0000-0002-4061-0562

دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق

استاد گروه زبان شناسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

lah.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=167
a_esmailpoursbu.ac.ir
29902492

دکتر حامد وحدتی‌نسب

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

vahdatimodares.ac.ir

دکتر مریم سادات غیاثیان

دانشیار گروه آموزشی زبان شناسی همگانی مرکز تهران جنوب دانشگاه پیام نور

elmnet.ir/author/مریم-سادات-غیاثیان
m_ghiasianpnu.ac.ir
0000-0002-2707-8225

دکتر نرگس ذاکر جعفری

دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
33690554

دکتر مریم رفعت‌جاه

دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rafatjah
rafatjahut.ac.ir
021-61117970

دکتر ابوعلی ودادهیر

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~vedadha
vedadhaut.ac.ir

دکتر مهرداد عربستانی

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~m.arabestani
m.arabestaniut.ac.ir
021-61117891

مدیر داخلی

الهام رضازاده

مدیر داخلی نشریۀ «پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران»

ijar.ut.ac.ir
ijartunigmail.com