نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شالوده هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی (آذری و کرد) دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-100

روح‌الله نصرتی؛ علی کاظمی