فرایند پذیرش مقالات

فرایند دریافت، ارزیابی و پذیرش مقاله به ترتیب زیر است

نشریه در تلاش است از این پس با توجه به دو فصل‌نامه بودن نشریه و نیز سرعت عمل متفاوت داوران و نیز همکاری خود نویسندگان زمان مرحله دریافت تا مرحله پذیرش یا رد مقاله را به یک فصل کاهش دهد.

زمان چاپ با توجه به فهرست مقاله‌های آماده چاپ تعیین می‌شود.  

 • ثبت مقاله و مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه ijar.ut.ac.ir
 • ارزیابی اولیه مقاله توسط کارشناس نشریه شامل 1) عدم پذیرش مقاله به دلیل عدم انطباق ساختاری، محتوایی و روش‌شناختی 2) درخواست اصلاح مقاله بر اساس ساختار مقاله علمی – پژوهشی مورد تائید (این به معنای پذیرش مقاله نیست و در صورت عدم پاسخ‌گویی نویسندگان به این درخواست مقاله وارد فرایند داوری نمی‌شود، 3) ارسال مقاله به سردبیر
 • ارزیابی مقاله‌ها توسط سردبیر شامل تعیین داور و ارسال مقاله به داور 2) رد مقاله
 • ارسال مقاله به دو داور

1)      پذیرش کامل یا پذیرش مقاله به شرط اصلاحات توسط هر دو داور

2)      پذیرش اولیه به شرط بازنگری مجدد توسط داوران

3)      رد مقاله توسط هر دو داور

4)      رد مقاله توسط یک داور و ارسال به داور سوم (مراحل بالا تکرار می‌شود)

 • ارسال نامه اصلاحات به نویسندگان شامل به نظر داوران و نشریه
 • ارزیابی اصلاحات انجام‌شده توسط سردبیر (گزینه پذیرش با اصلاحات)
 • ارزیابی اصلاحات توسط داوران و رد یا پذیرش مقاله
 • ارسال نامه عدم پذیرش در صورت عدم تائید داوران
 • ارسال نامه پرداخت هزینه (قانون نشریات دانشگاه تهران)
 • ارسال نامه پذیرش
 • ویرایش علمی مقاله (در صورت لزوم ارسال نامه اصلاحات نهایی به نویسنده)
 • ویرایش نگارشی مقاله
 • ویرایش چکیده‌های انگلیسی
 • صفحه‌بندی نشریه
 • طراحی جلد
 • ارسال نشریه به چاپخانه
 • ارسال نسخه‌های چاپ‌شده به نویسندگان