بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بارانی، حسین [1] دانشیار گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • باسیتی، شهرام [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • برزگر، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بهرامی، سمانه [1] کارشناس انسان‌شناسی دانشگاه تهران

پ

ت

 • تیرانداز، آرش [1] کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • تقوی، سیمین [1] دانشجوی دکترای و عضو هیأت علمی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • تقوی، عابد [1] استاد باستان شناسی دانشگاه مازندران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

 • صالحی امیری، سیدرضا [1] دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • صالحی کاخکی، احمد [1] گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
 • صبری، مریم [1] دکترای انسان‌شناسی دانشگاه آکادمیک ملی علوم کشور آذربایجان (دانشکده فولکلورشناسی)
 • صرامی، عارفه [1] کارشناس ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی