شماره‌های پیشین نشریه

پایگاه‌های نمایه‌کننده پاییز و زمستان 1398 پایگاه‌های نمایه‌کننده بهار و تابستان 1398
شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پایگاه‌های نمایه‌کننده، پاییز و زمستان 1398 

2. نقش فرهنگ در شکل‌گیری خانه‌های بومی منطقه تالش

صفحه 31-55

محمد محمدزاده دوگاهه؛ حسین سلطان زاده؛ جواد شکاری نیری؛ تیمور آمار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-8193