پژوهش های انسان شناسی ایران

 

 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

روش ارزیابی: دوسوکور

صاحب امتیاز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زبان نشریه: فارسی (همراه با چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت استفاده می نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، پایگاه‌های نمایه‌کننده، شهریور 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها