پژوهش های انسان شناسی ایران

 

 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

روش ارزیابی: دوسوکور

صاحب امتیاز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زبان نشریه: فارسی (همراه با چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت استفاده می نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پایگاه‌های نمایه‌کننده، بهمن 1400 

پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی

صفحه 189-225

10.22059/ijar.2022.338375.459735

محمدرضا حافظ نیا؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی