شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پایگاه‌های نمایه‌کننده، بهار و تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-8193