راهنمای نویسندگان

1 ـ نویسندگان

نویسندگان مقاله علمی ـ پژوهشی باید حداقل دانشجوی مقطع دکتری باشند. دانشجویان کارشناسی ارشد تنها به شرط همراهی یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (با مدرک دکتری) یا یک دانشجوی مقطع دکتری مجاز به ارائه مقاله خود هستند.

2 ـ حجم مقاله

مقاله می‌‌بایست در صفحه word بر اساس تصویر تنظیم شود. تعداد صفحات مقاله بین 15 تا 20 صفحه است؛ مقاله‌های برگرفته از پژوهش میدانی حتما می‌بایست بیشتر از 15 صفحه باشند.

 

در صورتی که حجم مقاله بیشتر از اندازه تعیین‌شده باشد، نشریه اقدام به حذف مطالب خواهد کرد و چنانچه در این فرایند محتوا یا ارتباط مطالب مورد نظر نویسنده تغییر یابد، نشریه پاسخ‌گوی این امر نخواهد بود.

 

3 ـ ساختار مقاله

 مقاله می‌بایست از ساختار یک مقاله علمی پژوهشی برخوردار باشد: چکیده، مقدمه و بیان مسئله، چهارچوب نظری، پرسش‌های پژوهش‌، روش‌شناسی، معرفی میدان، یافته‌های تحقیق، تحلیل بر اساس پرسش‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.

یافته‌ها و تحلیل آنها مهم‌ترین بخش مقاله است که نویسندگان باید در 70٪ درصد حجم مقاله به آنها پرداخته باشند، مقاله‌های توصیفی از لیست بررسی خارج می‌شوند.

یافته‌ها و تحلیل‌های نیز می‌بایست در چند بخش تنظیم شوند، روش‌‌شناسی، یافته‌ها و نیز ساختار تحلیل باید بر اساس پرسش‌ها و چهارچوب نظری مقاله تدوین شده باشد.

4 ـ‌ فونت

مقاله با فونت B Nazanin تنظیم شود.

 

صفحه نخست

عنوان مقاله (فونت B Nazanin  سایز 14)

اسامی نویسندگان (B Nazanin 11)

 

چکیده بین 150 تا 250 کلمه (B Nazanin 12)

متن چکیده: (B Nazanin 11)

کلیدواژگان: بین 5 یا 10 واژه و به ترتیب حروف الفبا (B Nazanin 11)

مرتبه علمی و دانشگاه یا پژوهشکده محل فعالیت (B Nazanin 10)                              ایمیل نویسنده (Times 10)

 • مطالب صفحه نخست مقاله نبایست بیشتر از یک صفحه باشد در غیر این صورت نشریه بنا به تشخیص خود چکیده را کوتاه خواهد کرد.

 

متن اصلی

 • تیتر اصلی: Bnazanin 13  
 • زیر تیتر: 12 Bnazanin  
 • متن مقاله: 12 Bnazanin  
 • خط اول پاراگراف هر تیتر جدید: ابتدای سطر
 • خط اول باقی پاراگراف‌ها: با نیم‌سانت فاصله
 • شماره‌گذاری‌های مقاله با استفاده از شیوه Numbering

 

 

5 ـ‌ شیوه ارجاع در متن:

 • تمامی منابع داخل متن باید دارای سال انتشار و شماره صفحه باشند (کلیم کایت، 1882: 22- 21).
 • در صورت ارجاع به یک متن غیر فارسی (انگلیسی و ...)، مشخصات اثر در داخل متن باید به فارسی و مطابق الگوی مورد بالا صورت گیرد (نام نویسنده و اثر وی به فارسی آورده شود). (کلیم کایت، 1882: 22- 21).
 • نقل‌قول مستقیم نیز باید با فونت B Nazanin 11 آورده شود.

 

5 ـ پاورقی

 • تمامی توضیح‌ها باید به صورت پاورقی در پایین صفحه مربوط آورده شوند، در صورت آورده شدن در پایان مقاله تمامی آن‌ها حذف می‌شوند.
 • نگارش لاتین تمامی اسامی خاص باید در پاورقی آورده شود.
 • تلفظ لاتین مفاهیم و واژگان تخصصی باید در پاورقی آورده شود.
 • پاورقی در هر صفحه از شماره 1 شروع می‌شود.
 • پاورقی فارسی: B Nazanin 10    
 • پاورقی انگلیسی سمت چپ    Times 9  

 

6 ـ تصاویر، نقشه و جدول‌ها

 • با توجه به محدودیت نشریه در چاپ تصاویر رنگی، تنها می‌توانید از تصاویر با کیفیت بسیار بالا استفاده کنید، در مورد نقشه و جدول نیز تمامی موارد ذکرشده در آنها می‌بایست کاملا خوانا باشد، در غیر این صورت حذف خواهند شد.
 • تمامی تصویر، نقشه و جدول‌ها می‌بایست در متن مقاله و پایین مطلب مرتبط آورده شود. در صورت قرار داشتن در بخش پایانی مقاله تمامی آنها حذف خواهند شد.
 • ·         در بالای تصویر شماره و توضیح آن آورده می‌شود و در پایین تصویر منبع ذکر خواهد شد.

7 ـ منابع

منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده با  B Nazanin 10

 • کتاب

احمدزاده، حمید (1388). اصلی- کرم، کرج: انتشارات پینار.

الیاده، میرچا (1372). رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.

 • نشریه (ارجاع به مقاله یک نشریه باید با قید شماره صفحه باشد)

مرادف (1380)، «گوبوستان»، ترجمه محمدیوسف کیانی، فصل‌نامه معماری و فرهنگ، سال 3، شماره 11، صص: 91- 88.

 • منبع اینترنتی

امیرخانی، امیر (1387)، میزان سزارین در شهرهای بزرگ از مرز 70 درصد هم گذشت، بولتن خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آینه رسانه)، سه­شنبه، 10/10/1387.

 

8 ـ منبع غیرفارسی

با فونت Times New Rom 9

 • کتاب

یک نویسنده:

Bourdieu, Pierre (1990), In Other Words: Essays toward a Reflexive Sociology, California: Stanford University Press.

 

اثر یک نویسنده در کتابی با چند مولف

Asad, Talal (1986), "Anthropology and the Colonial Encounter", In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Clifford, James, and George E. Marcus )eds(, California: University of California Press.

نشریه

Marcus, George E (1994), "On Ideologies of Reflexivity in Contemporary Efforts to Remake the Human Sciences", In Poetics Today 15(3):383-404.

 

9 ـ چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی مطابق با الگوی چکیده فارسی تنظیم شود (بین 150 تا 250 کلمه) و حتما ارسال شود.