داوران

 استاد ارجمند

ضمن تشکر صمیمانه از همکاری علمی شما با مجله پژوهش های انسان شناسی  ایران خواهشمند است با مطالعه مقاله پیوست نظرات ارزنده خود را بر اساس معیارهای تعیین‌شده بر روی طیف مشخص فرموده و نتیجه را به دفتر مجله اعلام فرمایید.

ارزیابی مقاله:

میزان رعایت هر یک از معیارها

 

معیارهای مورد نظر در ارزیابی مقاله

 

 

ردیف

 

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

روشن و دقیق بودن عنوان مقاله

1

 

 

 

 

 

تدوین صحیح پرسش یا مساله تحقیق

2

 

 

 

 

 

اهمیت و ارزش علمی پرسش یا مساله تحقیق

3

 

 

 

 

 

استفاده مناسب از تئوری‌های مرتبط

4

 

 

 

 

 

میزان نوآوری در بعد نظری و تنظیم چارچوب مفهومی

5

 

 

 

 

 

طرح مناسب فرضیه‌ها و پرسش‌ها

6

 

 

 

 

 

استفاده از روش تحقیق مناسب

7

 

 

 

 

 

نوآوری در تحلیل موضوع

8

 

 

 

 

 

میزان اهمیت یافته‌ها

9

 

 

 

 

 

عنوان‌بندی مناسب مقاله (چکیده، مقدمه و...)

10

 

 

 

 

 

دقت در رعایت شیوه متداول ارجاع به منابع

11

 

 

 

 

 

شیوایی بیان و فن نگارش

12

 

 

 

 

 

استفاده از منابع روزآمد

13

 

 

 

 

 

میزان ارتباط منابع مورد استفاده با موضوع تحقیق

14

 

 

 

 

 

انسجام و ساختار منطقی مقاله

15

 

داور محترم: لطفا فقط یکی از موارد قید شده را مشخص نمایید.

در نهایت این مقاله را برای چاپ در مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چاپ به صورت کنونی □   چاپ با اصلاحات  □     بازنگری مجدد بعد از اصلاحات □      غیر قابل چاپ  □

لطفا کلیه اصلاحات مورد نظرخود را فقط در پرسش‌نامه ذکر فرمایید. کلیه اظهار نظرها در فرم ضمیمه با ذکر صفحه مربوطه آورده شود.

 

 

 

پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما به مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران سپاسگزاریم.

نام و نام خانوادگی ارزیاب  (به همراه مرتبه علمی)