هزینه انتشار مقاله

نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله تصحیح شده را با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو) را نیز در قسمت فایل های تکمیلی/اضافی بارگذاری کنند. (مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است).

نویسندگان محترم در صورت تائید نهایی مقاله، هزینه داوری و انتشار به مبلغ 400 هزار تومان را که (طی ایمیلی درخواست خواهد شد) به شماره حساب ذیل با مشخصات مربوطه واریز کنند.

شماره حساب  4001070103006825

شناسه واریز  332070174140107000000002903202

شماره شبا  IR830100004001070103006825

به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی