نویسنده = �������������� ������ �������� ��������
فرزندآوری به مثابه یک مسأله اجتماعی- فرهنگی: تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز، ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 111-135

ابوعلی ودادهیر؛ فهیمه حسین‌نژاد؛ سید محمد هانی ساداتی؛ سیمین تقوی