نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فرزندآوری به مثابه یک مسأله اجتماعی- فرهنگی: تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز، ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 111-135

ابوعلی ودادهیر؛ فهیمه حسین‌نژاد؛ سید محمد هانی ساداتی؛ سیمین تقوی