نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
بازتاب نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانی (با تکیه بر اسطوره گیاه زاینده)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 163-183

سید مهدی موسوی کوهپر؛ حمیده یسن‌زاده