نویسنده = حسین سلطان‌زاده
تعداد مقالات: 2
2. معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 50-29

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان