نویسنده = ������������ ����������
تحلیل ساختاری دوگانگیِ نماد دوماهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 69-88

10.22059/ijar.2014.55496

بهار مختاریان؛ عارفه صرامی