نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اسطوره دوزخی در قالی ایرانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-104

10.22059/ijar.2014.55497

نازیلا دریایی