نویسنده = ���������� ���������� ��������
گذشته به مثابه کالای مصرفی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 125-139

10.22059/ijar.2014.55499

لیلا پاپلی یزدی؛ آرمان مسعودی