نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاریخی روایت‌ها از کنش اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-23

10.22059/ijar.2018.69467

علی‌اصغر سعیدی