نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی همزیستی گروه‌های قومی در جامعه تالش

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-113

10.22059/ijar.2017.65837

رضا قربانی ریک؛ سعید معدنی