نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-33

ابراهیم فیاض؛ اصغر ایزدی جیران