نویسنده = ���������� ������������ ��������
یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 9-33

ابراهیم فیاض؛ اصغر ایزدی جیران