نویسنده = ���������� ������������ ������������
تبیین شاخص‌های کیفی توسعۀ فرهنگی در کلان‌شهر تهران از منظر نخبگان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 101-115

10.22059/ijar.2019.73375

مهدی یسری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش