نویسنده = ����������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه انسان‌شناختی نحوۀ بازنمایی دیگربودگی و تمایز اجتماعی در شهر سنندج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-30

10.22059/ijar.2019.73044

روح اله نصرتی؛ شادمان اردلان‌راد