نویسنده = ������������ ���������� ����������
سفید و سبز، رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 81-104

10.22059/ijar.2021.318684.459657

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس