نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سه الگوی رفتاری خوراک ایرانیان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-278

10.22059/ijar.2020.83640

یعقوب خزائی