نویسنده = ������������ ������
ضیافت گاو: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از مناسِک دانشگاهی در ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.339988.459743

رضا اسکندری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن حضرتی