جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه

نویسنده

استادیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با استفاده از دو بعد جانشینی و همنشینی، یکی از مهم‌ترین ابزار تحلیل متن در نشانه‌شناسی ساختگرا، ضمن توصیف یکی از اعیاد ارمنی که منسوب به تبرک انگور است، نشان خواهد داد که چگونه رویدادهای فرهنگی تحت فشارهای عقیدتی، با فراموش کردن علت و فلسفه وجودی و صرف حفظ مراسم و آیین آداب و رسوم برگزاری نه تنها جانشین رویدادهای فرهنگ غالب شده‌اند بلکه با عجین شدن با آن‌ها و جابه‌جایی زمانی توانسته‌اند آئین‌های مربوط به خود را از زمان‌های بسیار دور در طول قرون متمادی تا به حال به صورت فرهنگ عامه حفظ کنند و زنده نگه ‌دارند.