معنای اجتماعی پول از دیدگاه زنان متأهل شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه جامعه‌شناسی

2 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

پول به عنوان یک ابزار، تمامی ابعاد زندگی را در برگرفته و بیشتر حوزه‌های دانش را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه‌ نفوذ پول به گونه‌ای گسترده شده است که از کارکرد ابزاری فراتر رفته و به یک پدیده‌ فعال و مقتدر تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی معنای اجتماعی و نقش پول در میان زنان جامعه با هدف شناخت نقش جنسیتی پول می‌پردازد. روش تحقیق پدیدارشناسی جامعه‌شناختی است. برای نمونه‌گیری از 40 زن متأهل ساکن شهر کرج، بین سنین 20 تا 70 مصاحبه‌های عمیق گرفته شده است. یافته‌های تحقیق 280 گزاره‌ مرتبط با پول را نشان می‌دهد که به 52 معنا تقلیل‌ یافتند و در ده حوزه طبقه‌بندی شدند. این ده حوزه عبارت‌اند از خوشبختی، عرف، اخلاق، زمان، بدن، دولت، بازار، دانش، روان، دین و خانه. مفاهیم به دستآمده از معنای اجتماعی پول را این‌گونه می‌توان برشمرد پول از دیدگاه فردی به مثابه جریان زندگی است که امیددهنده و آرامش‌بخش است و هرگونه نگرانی را از بین می‌برد و اعتمادبه‌نفس می‌دهد. پول از دیدگاه خانواده ‌یکی از عناصر اصلی زندگی است که از طریق کار، پس‌انداز، ارث، وام و توانایی زنانه با داشتن عقل معاش تأمین می‌شود. پول از دیدگاه فرهنگ ارگانی است که بیشترین فعالیت‌های مرتبط با چهار حوزه‌ عرف، دین، بدن و اخلاق را سامان می‌دهد. پول از دیدگاه حوزه‌ عمومی ابزار قدرتمندی است که یا از سوی دولت به کار گرفته می‌شود و یا نقش کلیدی در بازار دارد.

کلیدواژه‌ها