بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خلال مفاهیم جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مفاهیم مرتبط با جنسیت مهم انگاشته شده‌اند زیرا که هویت زنان ارتباط تنگاتنگی با تجربه زیست‌شده‌ آنها دارد. انسان از خلال حس‌های خود با دیگری و جهان بیرونی ارتباط برقرار می‌کند. زنان با توجه به تجربه زیست‌شده‌شان بخش عمده‌ای از شناخت خود را با حس‌های کالبدی (چشایی، بویایی و لامسه) و سپس دیداری و شنیداری به دست آورده‌اند. امروزه زنان بر اساس فرایند شهرسازی وارد فضاهای عمومی شهرها شده‌اند و این امر باعث شده است تا زنان به هویت ساختاریافته‌ خودآگاهی پیدا کنند و تجربه و در نتیجه هویت آنها دچار تغییر شود. در این مقاله مفاهیم بنیادی دین اسلام که هویت زنان مسلمان – ایرانی تحت تأثیرشان است مورد بررسی قرار می‌گیرند چون مفاهیم اسلامی به زنان این باور را داده است که از نظر وجودی با مردان برابر هستند. این باور به تجربه زیست‌شده‌ زنان رویکردی انتقادی نخواهد داشت. در این راستا زنان ایرانی – مسلمان هویت خود را در برابر مردان تعریف نمی‌کنند و شناخت به نسبت قدرت در چارچوب این باور مهم‌تر دانسته می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


پارسانیا، حمید (1384). رویکرد انتقادی فلسفه اسلامی به رابطه عقل و جنسیت، خبرگزاری فارس.
تانکیس، فرن (1390). فضا، شهر و نظریه­ اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رید، ایولین (1380). آزادی زنان، مسائل، تحلیلها و دیدگاهها، ترجمه افشنگ مقصودی، تهران: نشر گل آذین.
فکوهی، ناصر (1385). پاره‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی.
فکوهی، ناصر (1386). تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل(1384). اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
قرآن (1383). ترجمه سید علی موسوی گرمارودی، تهران: انتشارات قلیانی.
قیطان چی، الهام (1381). موج‌های ‌فمینیسم، جلد دوم، تهران: نشر توسعه
کرس‌میر، کارولین (1387). فمنیسم و زیباشناسی، ترجمه افشنگ مقصودی، تهران: نشر گل آذین.               
مشیرزاده، حمیرا (1382). از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران: نشر شیرازه
مطهری (1374) نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا.
نرسیسیانس، امیلیا (1383). مردم‌شناسی جنسیت، تهران: نشر افکار
هملیتون، ملکم (1377). جامعه‌شناسی دین، محسن ثلاثی، تهران: تبیان.
هینیک، ناتالی (1387) جامعهشناسی هنر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر آگه.
 Rendell, Jane, (ed), (2000), Gender, Space, Architectere, Introductory Essay: Gender, Space, London& New York; Routledge