اعضای هیات تحریریه

پایگاه‌های نمایه‌کننده

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~gjamshidi
gjamshidiut.ac.ir
0000-0003-4639-5346

سردبیر

دکتر احمد نادری

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~anaderi
anaderiut.ac.ir
021-61117838
0000-0001-5266-8094

معاون سردبیر

دکتر محمدرضا جلیلوند

استادیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rezajalilvand
rezajalilvandut.ac.ir
0000-0003-0740-6778

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر ایزدی جیران

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.izadijeiran
asghar.izadijeirangmail.com

دکتر مرتضی حصاری

دانشیار، پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

m.hessariricht.ir
0000-0002-0893-2051

دکتر جبار رحمانی

دانشیار گروه مطالعات فرهنگی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

iscs.ac.ir/هیئت-علمی-و-همکاران-پژوهشی
rahmaniiscs.ac.ir
0000-0001-5839-8988

دکتر مریم رفعت‌جاه

دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rafatjah
rafatjahut.ac.ir
021-61117970
0000-0002-2054-8810

دکتر صادق صالحی

استاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~ssalehi/
s.salehiumz.ac.ir

دکتر عباس عسگری ندوشن

دانشیار، بخش مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/askari
aaskarinyazd.ac.ir

دکتر ابراهیم فیاض

دانشیار، گروه آموزشی انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~efayaz
efayazut.ac.ir

دکتر مرتضی فرهادی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

ssd.atu.ac.ir/fa/person/389/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C?language=fa&subdomain=ssd
ijarut.ac.ir

دکتر ناصر فکوهی

استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~nfakohi
nfakohiut.ac.ir
0000-0002-6167-6800

دکتر مهدی قربانی

استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehghorbani
mehghorbaniut.ac.ir

h-index: 6  

دکتر علی کریمی فیروزجایی

زبان شناسی ، نشانه شناسی، روایت شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/ali.karimifiroozjayee
alikarimifpnu.ac.ir

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

زبان شناسی اجتماعی /جامعه شناسی زبان استاد پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/328/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
ymodarresigmail.com

دکتر احمد نادری

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~anaderi
anaderiut.ac.ir
0000-0001-5266-8094

دکتر ابوعلی ودادهیر

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~vedadha
vedadhaut.ac.ir
0000-0001-8620-1396

مدیر داخلی

دکتر لیلا نصرالهی وسطی

مدیر داخلی نشریۀ «پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران»

ijarut.ac.ir
0000-0001-7586-1663

h-index: 6