پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران (IJAR) - واژه نامه اختصاصی