نویسنده = �������������� ��������
معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 50-29

10.22059/ijar.2013.50672

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان